Hoạt động chuyên môn

Quy chế chuyên môn

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN MỸ LỘC     TRƯỜNG TH MỸ THẮNG Số : 66 QC/MT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc           Mỹ Thắng, ngày 7 tháng 9  năm 2018   QUY CHẾ…

TT 22 đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA…