kế hoạch

Kế hoạch khai giảng

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:   79  /KH- THMT        Mỹ Thắng, ngày 27 tháng 8 năm…

kế hoạch năm học

PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG TH MỸ THẮNGSố 61/KH-THMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                   Mỹ Thắng, ngày 1 tháng 9 năm 2018   KẾ HOẠCH NĂM HỌC CĂN CỨ Tiếp tục thực hiện…