Tài nguyên

TIÊU CHÍ THI ĐUA

TIÊU CHÍ thi đua năm học 2019 – 2020 Trường Tiểu học Mỹ Thắng Phần I: Khái quát – Thực hiện điều 23 luật thi đua khen thưởng : Xét thành tích đạt được – Những người có thành tích xếp với nhau (…

Kế hoạch vận động sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG Số:  127 /KH-THMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc        Mỹ Thắng, ngày  28 tháng 12  năm 2018          KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI…