Thi đua khen thưởng

Tieu chí thi đua

phßng gd – ®t Mü Léc tr­êng tiÓu häc Mü THẮNG Số  91 /QC -THMT céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Mü Thắng , ngµy  9  th¸ng 10 n¨m 2018   QUY CHẾ  thi ®ua n¨m…