Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Liên Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ LTVC MT(KT)

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Lan Hương Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ MT Tập đọc

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Lương Thị Huyền Trang Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Thể dục Toán Tin 2 Toán ĐĐ T.Anh Chính tả Tin 3

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm : Đồng Thị Minh Hoa Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Chính tả Toán MT T.công 2 Tập đọc Toán Tập đọc MT(T.Anh) Toán

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kim Thoa Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán T.Việt MT…