Thông báo nhà trường

Quyết toán thu – chi nhà vệ sinh

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG TỔNG HỢP THU – CHI ỦNG HỘ XÃ HỘI HÓA Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh. Năm 2019 A. PHẦN THU Stt Nội…

Tổng số tiền chi sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG PHẦN CHI Stt Nội dung Thành tiền 1 Vật liệu xây dựng 25.228.000 2 Thiết bị: bệ bệt,tiểu, chậu, gương, vòi, 45.000.000 3 Thiết bị: ống, cút, tê,… 37.630.000 4 Công xây, sửa 71.945.000 5 Vật liệu: vách ngăn, tôn mái, cửa sổ, sơn 52.425.000 6 Công giám…

Tổng số tiền ủng hộ nhà vệ sinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG  TỔNG HỢP TIỀN  ỦNG HỘ Năm học 2018-2019:  128.930.000 đồng Stt Lớp  Số tiền Ghi chú 1 1A              7.800.000 2 1B              6.600.000 3 1C              6.400.000 4 1D              9.950.000 5 1E              9.900.000 6 2A              6.400.000 7 2B             12.500.000 8 2C              7.100.000 9 2D              6.720.000 10 3A              6.700.000 11 3B              5.600.000 12 3C              7.000.000 13 3D             12.100.000 14 4A              6.760.000 15 4B             12.300.000 16 4C              5.100.000         128.930.000 Năm…

Công khai các khoản thu- chi năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG “BẢNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI CÁC QUỸ NĂM HỌC 2018- 2019″ ĐVT: Đồng STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo A PHẦN THU 1.787.276.385 Tổng số thu 1.787.276.385 I Số thu nộp NSNN 405.200.385 1 Bảo…

Kết quả tuyển sinh lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG DANH SÁCH LỚP 1- NĂM HỌC 2019-2020 STT Mã hộ Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi ở hiện nay Hộ khẩu Dân…

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG Số: 51 /QĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Mỹ Thắng, ngày  23  tháng 5  năm 2019   QUYẾT ĐỊNH V/v: Thành lập…

V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh tháng 3

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ: 74/PGD&ĐT V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh tháng 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Lộc, ngày 18 tháng 03 năm 2019 Kính gửi : Các…

KẾ HOẠCH r r Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2019

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 69  /KH – PGDĐT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Mỹ Lộc, ngày 12 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH r                                                           r Đảm…

V/v: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân và chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

UBND HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 64 /PGDĐT-KTr V/v: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu…