Thông báo nhà trường

V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh tháng 3

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ: 74/PGD&ĐT V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh tháng 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Lộc, ngày 18 tháng 03 năm 2019 Kính gửi : Các…

KẾ HOẠCH r r Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2019

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 69  /KH – PGDĐT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Mỹ Lộc, ngày 12 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH r                                                           r Đảm…

V/v: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân và chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

UBND HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 64 /PGDĐT-KTr V/v: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu…

V/v phòng chống dịch năm 2019

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  67 /PGDĐT- CTTT V/v phòng chống dịch năm 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Mỹ Lộc, ngày 11 tháng…

V/v bảo đảm trật tự ATGT năm 2019

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 60  /PGDĐT- CTTT V/v bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Mỹ Lộc, ngày  8…