Văn bản pháp quy

Quy tắc ứng xử

      PHÒNG GD – ĐT MỸ LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG (Ban hành theo Quyết định số:…

Thông tư 36 Quy chế công khai đối với CSGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ…

TT 20 về thăng hạng giáo viên tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC…

Thông tư 36 – Công khai các cơ sở giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ…

CV 06/PGD TỔ CHỨC LIÊN HOAN PTNL

UBND HUYỆN MỸ LỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:     06    /PGDĐT-TH V/v  tổ chức Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học chủ đề Người lãnh đạo nhỏ tuổi, năm học 2015-2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…