Y tế học đường

Công văn 121/PGD -ĐT về Tuần lễ nước sạch

  UBND HUYỆN MỸ LỘCPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  121   /PGDĐT-CTTT V/v: hưởng hứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh…