KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Tháng Mười Hai 26, 2019 9:02 sáng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MỸ LỘC

Số: 126/KH – LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Lộc, ngày 24 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH – LĐLĐ ngày 18/12/2018 của Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định về chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và công nhân, viên
chức, lao động, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019,
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động chăm lo Tết với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
– Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động
trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động quan trọng nhất
của năm 2019.
– Thông qua hoạt động chăm lo Tết làm cho đoàn viên, người lao động hiểu
rõ vai trò của tổ chức Công đoàn đồng thời tạo động lực để động viên, khích lệ
đoàn viên, người lao động làm việc tốt hơn, có năng suất chất lượng cao hơn và
ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.
2. Yêu cầu.
– Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019, Công đoàn các cấp phải đảm bảo
sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng, ủng hộ và hỗ trợ nguồn lực từ
ngân sách của chính quyền đồng cấp để triển khai thực hiện kế hoạch này.
– Các cấp Công đoàn phải xây dựng Kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho đoàn
viên, người lao động với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực, hiệu quả,
đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được chăm lo, nhất là đoàn viên,
người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
– Công tác thông tin tuyên truyền phải được chú trọng, tạo sức lan tỏa trong
cộng đồng; thông qua chương trình làm cho nhân dân và người lao động thấy được
vài trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
1. Chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.
– Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với NSDLĐ xây dựng Kế hoạch
trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để
NLĐ biết và giám sát thực hiện.
– Chủ động tham gia với NSDLĐ triển khai thực hiện Nghị định của Chính
phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019.
– Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh
doanh, Công đoàn cần đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý để NLĐ
được thanh toán tiền lương thưởng trong dịp Tết.

2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao
động.
– Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng
quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào
đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động đang trong thời gian điều trị, NLĐ bị
mất việc làm hoặc đang bị bệnh hiểm nghèo…
– Quà tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết
phải thiết thực, có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần, giúp cho đoàn viên, người
lao động vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.
3. Kiểm tra, giám sát việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và
giải quyết tranh chấp lao động.
– Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và các chế
độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật, việc
thực hiện thỏa ước lao động tập thể, kết quả đối thoại tại doanh nghiệp và các cam kết
khác mà NSDLĐ cam kết thực hiện đối với đoàn viên, người lao động trong dịp Tết
Nguyên đán.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc
của đoàn viên, người lao động; khi có vướng mắc phát sinh, Công đoàn cần khẩn
trương tổ chức đối thoại với NSDLĐ nhằm giải quyết những bức xúc, vướng mắc
của NLĐ, phòng, tránh tranh chấp lao động và đình công. Nếu có tranh chấp lao
động tập thể và đình công xảy ra thì chủ động phối hợp các cơ quan chức năng giải
quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động.
– Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với NSDLĐ, Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị phân công cán bộ, công nhân trực Tết, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và
tài sản của cơ quan, đơn vị, an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng
chống cháy nổ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động huyện.
– Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.
– Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
2. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
– Triển khai Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết
Kỷ Hợi năm 2019.
– Báo cáo kết quả chăm lo Tết về Văn phòng LĐLĐ huyện trước ngày
25/01/2019.
Trên đây là Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đề nghị các Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển
khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Các CĐCS trực thuộc;
– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đặng Minh Hoạch