Tieu chí thi đua

Tháng Tư 21, 2019 2:56 chiều
phßng gd – ®t Mü Léc

tr­êng tiÓu häc Mü THẮNG

Số  91 /QC -THMT

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Thắng , ngµy  9  th¸ng 10 n¨m 2018

 

QUY CHẾ  thi ®ua n¨m häc 2018 – 2019

Trường Tiểu học Mỹ Thắng

 

Phần I: Khái quát

 

 1. NỘI DUNG THAM GIA ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA

Gồm 4 tiêu chuẩn:

 1. Phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành.
 2. Ngày công, giờ công và ý thức chấp hành kỷ luật lao động
 3. Tinh thần, ý thức xây dựng tập thể và tham gia các đoàn thể xã hội
 4. Hiệu quả công việc được giao.
 5. NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
 6. Tính điểm từng phần cho mỗi ý của từng tiêu chuẩn

Định ra điểm cho mỗi ý của mỗi tiêu chuẩn rồi xây dựng điểm trừ cho mỗi ý trong tiêu chuẩn đó. Sau khi trừ thì ra điểm đạt.

 1. Tính tổng điểm của các ý để có điểm đạt của từng riêng tiêu chuẩn.
 2. Tính tổng điểm của các tiêu chuẩn để ra điểm chung. Căn cứ vào tổng điểm của 4 tiêu chuẩn để bình xét, xếp loại thi đua theo thứ tự từ 1 đến hết số cán bộ giáo viên.
 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Bình xét thi đua 1 lần/năm (cuối năm học)
 • Cách xếp thi đua cho những trường hợp đặc biệt sau:

+  Nếu vi phạm tiêu chuẩn 1 tức là vi phạm phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống hoặc vi phạm chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Ngành…. Làm tổn hại đến danh dự nhà giáo thì tiêu chuẩn đó không cho điểm cộng các tiêu chuẩn khác vẫn tính điểm nhưng xếp chung là : Không đạt

+ Nếu cán bộ giáo viên không nêu cao tinh thần trách nhiệm, không tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao thì nhà trường không bố trí chuyên môn cho năm học tiếp theo. Không có lớp thì không hưởng 35% đứng lớp.

 

 

 

 

 

 

Phần II: Các tiêu chuẩn và biểu điểm

Các tiêu chuẩn Cách chấm Người theo dõi
I. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành.(10đ) 1. Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống (5đ)

–   Phát ngôn bừa bãi gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu tính xây dựng làm mất uy tín của cá nhân, tập thể nhà trường (trừ 1đ/lần)

–   Nếu có phụ huynh phản ánh việc GV chửi mắng, xâm phạm thân thể học sinh(trừ 2đ/lần)

–   Nếu có đồng nghiệp, phụ huynh phản ánh bị GV xúc phạm hoặc phản ánh về thái độ, lời nói, cử chỉ, việc làm của GV không đúng mực…(trừ 1đ/lần)

–   Không trung thực trong công tác (trừ 1đ/lần)

–   Có đơn thư khiếu nại của phụ huynh, nhân dân(trừ 1đ/lần)

Lưu ý : Các thông tin trên phải tìm hiểu chính xác.

2. Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành. (5đ).Nếu vi phạm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành thì không cho điểm phần này.

BGH + CĐ
II. Tiêu chuẩn 2: Ngày công, giờ công và ý thức chấp hành kỷ luật lao động (10đ) Đảm bảo đủ ngày công, giờ công. Chấp hành đúng giờ giấc lên lớp, hội họp và các hoạt động khác (10đ)

– Nghỉ 1 buổi có lí do trừ 0,5 đ

–      Nếu nghỉ 1 buổi không có lý do trừ 5đ

–      Nếu đi muộn : muộn 5 phút trừ 0,5đ; muộn 15 phút trừ 1đ (cứ mỗi lần đi muộn thêm 0,5đ)

* Khi bình thi đua (điểm bằng nhau ưu tiên không nghỉ)

 

BGH
III. Tiêu chuẩn 3: Tinh thần, ý thức xây dựng tập thể và tham gia các đoàn thể xã hội (10đ)

 

1.     Tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương, của các đoàn thể, của xã hội tổ chức (5đ)

– Tích cực : 5 đ , ít tham gia : 3 đ ; Không tham gia : 0 đ

2.     Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, CĐ và ngành tổ chức (5đ)

– Tích cực : 5 đ , ít tham gia : 3 đ ; Không tham gia : 0 đ

 

BGH + CĐ

 

 

 

 

BGH + CĐ

IV. Tiêu chuẩn 4: Hiệu quả công việc được giao 6. Chất lượng

     a) GVCN :  Tính TB  các lần khảo sát của PGD,SGD

b) GV it giờ : Tính TB  các lần khảo sát của PGD, SGD

( nếu PGD thống kê ) – TB các môn ít giờ tại trường ( nếu không  có KQ PGD )

*Cách tính chất lượng cuối năm :

–         Trung bình khối : 20 điểm

–         Trên dưới TB khối : Cộng , trừ : 0,5 đ/1%

*Chất lượng PGD khảo sát :

+ Trường đứng thứ  nhất, thứ nhì :  Những lớp có chất lượng bằng TB khối (TB môn ) được 20 đ. Trên dưới 1 % cộng trừ 0,5 đ

+ Trường đứng thứ  ba , thứ  tư :  Những lớp có chất lượng bằng TB khối ( TB môn ) được 15 đ . Trên dưới 1 % cộng trừ 0,5 đ

+ Trường đứng thứ  năm , thứ  sáu :  Những lớp có chất lượng bằng TB khối (TB môn ) được 10 đ. Trên dưới 1 % cộng trừ 0,5 đ

+ Trường đứng thứ  bảy , thứ  tám :  Không cộng – không trừ. Trên dưới 1 % cộng trừ 0,5 đ

+ Trường đứng thứ  chín , thứ  mười , mười một :  Trừ 5 đ mỗi lớp . Trên dưới 1 % cộng trừ 0,5 đ

+ Ghi chú : Nếu lớp nào không trượt, đứng đầu khối vượt TB Phòng 5% thì tăng 1 bậc.

7. Hồ sơ sổ sách (8đ/năm)

a) Kế hoạch chuyên môn và đăng ký giảng dạy(5đ)

–   Kế hoạch giảng dạy ghi không đúng với TKB hoặc không khớp tên bài với kế hoạch tổ trừ 0,5đ/tiết. Thiếu công tác trọng tâm trừ 0,5đ/tuần, thiếu đồ dùng dạy học trừ 0,5đ/lần

b)Sổ ghi chép chuyên môn (3 đ)

Ghi không đầy đủ các nội dung nhà trường, tổ khối đã triển khai trừ 0,5 đ./lần

8 .Giáo án (Kế hoạch dạy học) (10đ)

–      Trình bày bài dạy không đúng quy định trừ từ 0,5đ/tuần(Font, chữ, kiểu chữ, lề, dãn dòng…).

–      Thiếu mỗi tiết trừ 0,5đ

–      Soạn không khớp tên bài với đăng ký giảng dạy hoặc nội dung bài không đúng với chuẩn KTKN, điều chỉnh NDDH . Giáo án soạn không thể hiện được các yêu cầu mới từng năm, các tiết đăng ký dạy theo PP bàn tay nặn bột, dạy học ngoài không gian lớp học mỗi tiết trừ 0,5đ

–      Kí giáo án không đúng lịch mỗi quyển mỗi tuần trừ 0,5đ.

9. Sách vở ghi chép của học sinh ( 10đ ) Kiểm tra 2 lần / năm

– Ghi không đúng quy định , vở bẩn, cẩu thả : trừ 0,5 đ/quyển

10. Chấm, nhận xét (10 đ)  Kiểm tra đột xuất

– Chấm không đủ số lượng : trừ 0,5 đ/ quyển

– Chấm không  chính xác  : tùy theo từng trường hợp cụ thể (trừ 0,5 đ/lần )

11. Số tổng hợp chất lượng  + học bạ (5đ) KT cuối năm

–      Ghi chép sạch sẽ. Nếu nhận xét, đánh giá, tổng hợp không đúng, tẩy xóa trừ 0,5 đ/ lần

12.Hội giảng (5đ)

Tổ chức hội giảng trường, GV bỏ phiếu kín, đánh giá cho điểm tiết dạy, lấy điểm bình quân của các phiếu làm điêm tiết dạy của GV(các phiếu điểm chênh lệch nhau không quá 1.0 đ)

13.Tiến độ nộp thống kê báo cáo: 5(đ)

– Nộp muộn các loại thống kê, báo cáo, sai báo cáo trừ 0,5đ/lần

 

Thưởng điểm thi đua.

1. Các cuộc thi cấp huyện, tỉnh của HS

*Chất lượng mũi nhọn : Các cuộc thi năm đó tổ chức : thi giao lưu T.A, CLB toán tuổi thơ, Stem lớp 5, thi viết chữ đẹp, Giao lưu PTNL cấp huyện, thi vẽ tranh….GV dạy được thưởng như sau:

– Thưởng điểm theo giải của HS:

Giải nhất Huyện : 2đ/giải/HS  – Nhất Tỉnh : 5đ/ giải/HS

Giải nhì Huyện : 1đ/giải/HS    – Nhì Tỉnh   : 3đ /giải/HS

Giải ba Huyện : 0,5 đ/giải/HS –  Ba Tỉnh    : 1đ/giải/HS

–      Nếu phòng có xếp thứ cho trường thì thưởng cả điểm xếp thứ.

Thứ nhất, thứ nhì  : 5 đ ; Thứ ba, thứ tư : 4 đ ; Thứ  năm, thứ sáu : 3 đ ; Thứ 7, thứ 8: 1đ; Thứ 9 đến 11 không có điểm.

– Với các cuộc thi giao lưu HS nếu phòng không tổ chức thi, không xếp giải thì xét cộng cho những GV tham gia dạy 1đ.

      2. Các cuộc thi cấp huyện, tỉnh của GV

*Thưởng điểm cho GV đạt GV giỏi, GV chủ nhiệm giỏi , TPT giỏi cấp huyện ( 5 đ ) cấp tỉnh ( 10 đ), Tham gia không đạt ( 1 đ )

– Nếu PGD xếp thứ thì thưởng điểm theo xếp thứ.

Xếp thứ nhất +5đ, xuống mỗi bậc hạ 1đ (xếp từ thứ 5 đến 8 trở xuống đều cộng 1đ). Thứ 9 đến 11 không có điểm.

*Thưởng điểm cho GV dạy các tiết hội thảo SHCM cấp huyện: Mỗi lần dạy +2đ.

 

Lưu ý :  Các mục này để xét đối với tất cả GV

 

* Riêng Công tác chủ nhiệm lớp : Để xét lớp Xuất sắc, lớp Tiên tiến và thưởng riêng  ( GVCN )

1.Kiểm tra nề nếp thường xuyên – Đột xuất (10đ)

–   Xếp từ 1- 5 : 10 đ

–   Xếp từ 6 – 10 : 7 đ

–   Xếp từ 11 – hết : 3 đ

2.Các hoạt động ngoại khóa như : Các cuộc thi do trường tổ chức( 5đ)

–   Xếp từ 1- 5 : 5 đ

–   Xếp từ 6 – 10 : 3 đ

–   Xếp từ 11 – hết : 1 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

 

 

 

BGH

 

 

 

 

 

 

CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH + VP

 

 

 

 

 

 

BGH + VP

 

BGH + VP

 

 

CM

 

 

 

 

CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH+ TPT

 

 

 

 

Mỹ Thắng, ngày 9 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Hoàng Hà