Thời khóa biểu lớp 1

Tháng Bảy 1, 2015 4:44 chiều

LỚP 1A

Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kim Thoa

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán T.Việt MT (TNXH) T.Việt
2 T.Việt Đạo đức T.Việt MT (TNXH) T.Việt
3 T.Việt T.Việt Toán T.Việt Thủ công
4 Â.Nhạc T.Việt Luyện chữ T.Việt Toán
5
Chiều 1 CLB Thể dục (T.Việt) (Toán) (Toán)
2 CLB (T.Việt) (T.Việt) HĐTT Toán
3 CLB (Toán) (Toán) (T.Việt) SH lớp

 

 

LỚP 1B

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Sinh

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán T.Việt MT (TNXH) T.Việt
2 Âm nhạc Đạo đức T.Việt MT (TNXH) T.Việt
3 T.Việt T.Việt Toán T.Việt Toán
4 T.Việt T.Việt Luyện chữ T.Việt Luyện chữ
5
Chiều 1 CLB (T.Việt) (T.Việt) HĐTT (Toán)
2 CLB Thể dục Toán (Toán) Toán
3 CLB (Toán) (T.Việt) (T.Việt) SH lớp

 

 

 

 

 

LỚP 1C

Giáo viên chủ nhiệm : Vũ Thị Vân

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán MT (TNXH) T.Việt T.Việt
2 T.Việt Đạo đức MT (TNXH) T.Việt T.Việt
3 Âm nhạc T.Việt T.Việt Toán Toán
4 T.Việt T.Việt T.Việt (Toán) Luyện chữ
5
Chiều 1 CLB (T.Việt) (Toán) (T.Việt) Toán
2 CLB (Toán) (T.Việt) (T.Việt) (Toán)
3 CLB Thể dục T.công HĐTT SH lớp

 

LỚP 1D

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Thanh Hoa

Thủ công

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán MT (TNXH) Toán T.Việt
2 Thủ công Đạo đức MT (TNXH) T.Việt T.Việt
3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Âm nhạc
4 T.Việt T.Việt T.Việt Luyện chữ Thể dục
5
Chiều 1 CLB (T.Việt) Toán Toán HĐTT
2 CLB (Toán) (T.Việt) (T.Việt) Toán
3 CLB Thể dục (Toán) (T.Việt) SH lớp