Thời khóa biểu lớp 2

Tháng Bảy 1, 2015 4:48 chiều

LỚP 2A

Giáo viên chủ nhiệm : Đồng Thị Minh Hoa

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Toán MT T.công
2 Tập đọc Toán Tập đọc MT(T.Anh) Toán
3 Tập đọc Thể dục T.Anh Toán TLV
4 Toán KC Â.Nhạc LTVC Chính tả
5
Chiều 1 ĐĐ CLB Thể dục Tập viết Luyện chữ
2 (Toán) CLB (Toán) (Toán) (Toán)
3 (T.Việt) CLB (T.Việt) TNXH SH lớp

 

LỚP 2B

Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Mây

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Toán T.Anh Toán
2 Tập đọc Thể dục T.Anh T.Anh(MT) T.công
3 Tập đọc Toán Â.Nhạc Toán TLV
4 Toán KC Tập đọc LTVC Chính tả
5
Chiều 1 ĐĐ CLB (Toán) Tập viết Luyện chữ
2 (Toán) CLB Thể dục (Toán) (Toán)
3 (T.Việt) CLB (T.Việt) TNXH SH lớp

 

 

 

LỚP 2C

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Hoa

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục T.Anh Toán Toán
2 Tập đọc Toán Â.Nhạc LTVC Chính tả
3 Tập đọc Chính tả Toán MT TLV
4 Toán KC Tập đọc MT(T.Anh) T.công
5
Chiều 1 ĐĐ CLB (Toán) Tập viết LC
2 (Toán) CLB (T.Việt) (Toán) (Toán)
3 (T.Việt) CLB Thể dục TNXH SH lớp