Thời khóa biểu lớp 3

Tháng Bảy 1, 2015 4:51 chiều

LỚP 3A

Giáo viên chủ nhiệm : Lương Thị Huyền Trang

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
`Sáng 1 Chào cờ Toán Thể dục Toán Tin
2 Toán ĐĐ T.Anh Chính tả Tin
3 Tập đọc TNXH Tập đọc MT Toán
4 T.Anh T.công Toán MT(T.Anh) TLV
5
Chiều 1  CLB LTVC (Toán) Thể dục A.Nhạc
2   CLB Chính tả (T.Việt) Tập viết Luyện chữ
3   CLB Kể chuyện TNXH (Toán) SH lớp

 

 

LỚP 3B

Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Diễm Lệ

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tin Tập đọc T.Anh Toán
2 Toán Tin Thể dục T.Anh(MT) TNXH
3 T.Anh Toán T.Anh Toán TLV
4 Tập đọc ĐĐ Toán Chính tả T.công
5
Chiều 1   CLB LTVC (Toán) Tập viết Luyện chữ
2   CLB KC (T.Việt) Thể dục A.Nhạc
3   CLB Chính tả TNXH (Toán) SH lớp

 

 

LỚP 3C

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Duy Hưng

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc MT Toán
2 T.Anh ĐĐ Toán MT(T.Anh) A.Nhạc
3 Toán Tin Thể dục Toán TLV
4 Tập đọc Tin T.Anh Chính tả TNXH
5
Chiều 1   CLB KC (Toán) Tập viết T.công
2   CLB Chính tả (T.Việt) (Toán) Luyện chữ
3   CLB LTVC TNXH Thể dục SH lớp