THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5

Tháng Bảy 5, 2016 10:38 sáng

LỚP 5A

Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Liên

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ LTVC MT(KT) Toán T.Anh
2 Thể dục Toán MT(KT) Lịch sử TLV
3 Tập đọc T.Anh Khoa học LTVC Toán
4 Toán T.Anh Toán Thể dục Khoa học
5    
Chiều 1 T.Anh TLV Âm nhạc CLB Tin
2 Đạo đức Tập đọc Địa lí CLB Tin
3 L. Chữ Chính tả Kể chuyện CLB SH lớp

 

LỚP 5B

Giáo viên chủ nhiệm : Đặng Thị  Nhung

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tin Tập đọc Toán TLV
2 Tập đọc Tin Toán LTVC T.Anh
3 Thể dục LTVC T.Anh Thể dục Toán
4 Toán Toán T.Anh Lịch sử LTVC
5    
Chiều 1 MT(KT) Địa lí Khoa học CLB Khoa học
2 MT(KT) Chính tả Âm nhạc CLB Luyện chữ
3 Đạo đức TLV Kể chuyện CLB SH lớp

 

LỚP 5C

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Đào

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ T.Anh MT(KT) Toán TLV
2 Tập đọc T.Anh MT(KT) Thể dục T.Anh
3 Toán LTVC Tập đọc Tin Toán
4 Thể dục Toán Toán Tin LTVC
5    
Chiều 1 Đạo đức TLV Địa lí CLB Khoa học
2 T.Anh Khoa học Kể chuyện CLB Luyện chữ
3 Lịch sử Chính tả Âm nhạc CLB SH lớp