Quyết toán thu – chi nhà vệ sinh

Tháng Tám 31, 2019 9:46 chiều
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG
TỔNG HỢP THU – CHI ỦNG HỘ XÃ HỘI HÓA
Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh. Năm 2019
A. PHẦN THU
Stt Nội dung  Số tiền Ghi chú
1 Thu năm học 2018-2019      128.930.000
2 Thu Khối 1 năm học 2019-2020       37.000.000
3 Các tổ chức, cá nhân         3.500.000
4 Hỗ trợ CSVC NH 2019-2020         30.000.000
Tổng    199.430.000
Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng./.
B. PHẦN CHI
Stt Nội dung Thành tiền Ghi chú
1 Vật liệu xây dựng: Cát, đá, xi măng,… 25.228.000
2 Thiết bị: bệ bệt,tiểu, chậu, gương, vòi, ống, cút,… 82.630.000
3 Công xây, sửa 71.945.000
4 Vật liệu: vách ngăn, tôn mái, cửa sổ, sơn 52.425.000
5 Công giám sát 3.000.000
6 Chi khác ( VAT 5%) 8.100.000
Tổng 243.328.000
C. ĐỐI THU TRỪ CHI   199.430.000 ₫
  243.328.000 ₫
Còn thiếu :     43.898.000 ₫
Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng./.
                                                         Mỹ Thắng, ngày 30 tháng  8 năm 2019
Người lập
 Trần Thị Hương Ly
 Đại diện nhà trường Đại diện CMHS
 Lê Thị Hoàng Hà Trần Ngọc Dư