Tổng số tiền chi sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh

Tháng Tám 31, 2019 9:44 chiều
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG
PHẦN CHI
Stt Nội dung Thành tiền
1 Vật liệu xây dựng 25.228.000
2 Thiết bị: bệ bệt,tiểu, chậu, gương, vòi, 45.000.000
3 Thiết bị: ống, cút, tê,… 37.630.000
4 Công xây, sửa 71.945.000
5 Vật liệu: vách ngăn, tôn mái, cửa sổ, sơn 52.425.000
6 Công giám sát 3.000.000
7 Chi khác ( VAT) 8.100.000
Tổng chi 243.328.000
Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng./.