V/v phòng chống dịch năm 2019

Tháng Ba 12, 2019 2:28 chiều
UBND HUYỆN MỸ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số:  67 /PGDĐT- CTTT

V/v phòng chống dịch năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                 Mỹ Lộc, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Mỹ Lộc.

Thực hiện công văn số 205/SGDĐT-CTTT ngày 7/3/2019 của Sở GD&ĐT về việc phòng chống dịch năm 2019. Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc đã bùng phát một số dịch bệnh: Dịch tả lợn châu Phi, dịch sốt xuất huyết, sởi, cúm…. Để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện tốt một số công việc như sau:

  1. Quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch năm 2019: Kế hoạch số 23-KH-UBND ngày 25/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các văn bản liên quan.
  2. Tăng cường công tác tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinhcần thay đổi nhận thức, hành vi và phải là một tuyên truyền viên tích cực đến gia đình và cộng đồng.
  3. Tiến hành các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trường học và vùng xung quanh; triển khai tốt công tác thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nước thải; đảm bảo nguồn nước uống hợp vệ sinh; phun hóa chất diệt muỗi và khử trùng; kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu chế biến và chia thức ăn đến các em học sinh; thực hiện tốt việc hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng theo các bước…
  4. Tăng cường công tác phối hợp với gia đình học sinh, chính quyền các xã, thị trấn và cơ sở y tế trong công tác tuyên truyền; đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất; kiểm tra, xử lý việc phòng, chống dịch và xử lý khi có dịch xuất hiện
  5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinhnâng cao ý thức tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ.
Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, CTTT.

 

 

 

 

         TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

                         

         Đào Ngọc Đĩnh