V/v Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

Tháng Mười Hai 27, 2019 9:05 sáng

UBND HUYỆN MỸ LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 374 /PGDĐT

V/v Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh
thông qua các hoạt động giáo dục
trong trường tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Lộc, ngày tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện Mỹ Lộc

Căn cứ số 1745/SGDĐT-GDTH ngày 25/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc tăng cường giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo
dục trong trường tiểu học;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức cho học sinh trong các nhà trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo
dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tăng cường giáo
dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo dục như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
– Tích hợp nội dung giáo dục đạo đức trong quá trình dạy học và tổ chức
hoạt động giáo dục nhằm hình thành ở học sinh những kĩ năng ứng xử trong cuộc
sống hàng ngày và thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách sống.
– Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và cộng đồng, nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong và ngoài nhà trường đối với công tác
giáo dục đạo đức học sinh.
– Đổi mới các hình thức giáo dục đạo đức gắn với thực tiễn đời sống của học
sinh, từng bước trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết để các em vận dụng
vào cuộc sống một cách tốt nhất.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Giáo dục đạo đức thông qua quá trình dạy học
– Trong quá trình lập kế hoạch dạy học các môn học, giáo viên chủ động tích
hợp nội dung giáo dục đạo đức ở những bài, những nội dung thích hợp. Chú trọng
khơi gợi những giá trị tốt đẹp vốn có của con người như: Lòng nhân ái, yêu
thương, tôn trọng, bao dung, trung thực, trách nhiệm,chia sẻ, hợp tác… Đối với
môn tiếng Việt, giáo viên căn cứ vào nội dung bài chủ động khai thác các yếu tố
giáo dục đạo đức có trong các bài đọc; môn Tự nhiên – xã hội chú trọng việc giúp
học sinh hiểu được mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và ý thức giữ gìn vệ
sinh, bảo vệ môi trường, yêu lao động…
– Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức nhẹ nhàng,
phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhằm khuyến khích học sinh tham gia học tập rèn

2
luyện một cách tích cực. Chủ động vận dụng các phương pháp dạy học tích cực
trong quá trình giảng dạy đạo đức nhằm khơi dậy hứng thú, huy động kinh nghiệm
thực tế, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh như: Trải nghiệm, đóng vai xử lý
tình huống; sử dụng các câu chuyện kể; kỷ luật tích cực…
– Giáo viên nâng cao kỹ năng quan sát, nắm bắt những biểu hiện của học
sinh trong các giờ học, các hoạt động giáo dục làm minh chứng để xác định mức
độ học sinh đạt được để kịp thời đề ra biện pháp tác động tích cực.
2.2. Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động giáo dục
– Tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá, tạo điều kiện để học sinh tham
gia các hoạt động mang tính xã hội như quyên góp đồ dùng làm từ thiện, chăm sóc
gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cho học sinh
các hoạt động tri ân trong những ngày kỷ niệm như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày
Hiến chương các nhà giáo, Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam…
– Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự rèn luyện của học sinh; Tin tưởng
giao việc cho Hội đồng tự quản lớp, hướng dẫn các em cách tự xây dựng nội quy,
cách lập kế hoạch, tổ chức hoạt động theo tuần, tháng, năm, khuyến khích học sinh
tham gia tối đa vào các công việc của trường của lớp.
2.3. Vận động mọi lực lượng tham gia giáo dục đạo đức
– Trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh, nhà trường tích cực huy động
sự tham gia của cha mẹ học sinh thông qua các hoạt động như: chia sẻ phương
pháp giáo dục tích cực để phụ huynh phối hợp đúng cách, sử dụng phiếu khảo sát
cha mẹ học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia báo cáo một số nội
dung phù hợp tại buổi họp cha mẹ học sinh, vận động phụ huynh không nên quá
nuông chiều mà cũng không nên quá nghiêm khắc để tạo được sự hài hòa và bầu
không khí vui vẻ thân thiện để phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt việc giáo dục
đạo đức con em mình.
– Phối hợp với đoàn thể địa phương trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
triển khai các cuộc vận động.
3. Biện pháp tăng cường giáo dục đạo đức trong nhà trường tiểu học
3.1. Nêu gương
Giáo viên tích cực sử dụng những tấm gương cụ thể, sinh động trong đời
sống để kích thích học sinh bắt chước. Nhà trường tổ chức thực hiện tốt cuộc vận
động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh cùng chung tay xây dựng môi trường sư
phạm mẫu mực trong nhà trường.
3.2. Lắng nghe, cảm thông chia sẻ
– Quan tâm tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của các em học sinh,
giúp các em hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình;

3
– Sử dụng thường xuyên hệ thống phiếu phản hồi, hòm thư lớp học, hộp thư
vui nhằm tạo điều kiện để học sinh tích cực chia sẻ suy nghĩ, tâm tư tình cảm với
thầy cô bạn bè;
– Tổ chức các diễn đàn tạo cơ hội cho học sinh được chia sẻ, bày tỏ quan
điểm trong không khí cởi mở và than thiện.
3.3. Rèn luyện qua hệ thống việc làm
– Giáo dục quy tắc ứng xử cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày: nói lời cảm ơn,
xin lỗi, xin phép, chào hỏi, thói quen xếp hàng khi ra vào lớp, không chen lấn xô
đẩy, biết hợp tác với bạn và thầy cô giáo.
– Giáo dục ý thức, nề nếp học tập: Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập gọn
gàng, ngăn nắp, sạch đẹp, ý thức tự học, tập trung trong quá trình học tập.
– Giáo dục lao động: Giáo dục các em ý thức tự phục vụ, tôn trọng người lao
động, thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp, giữ gìn môi trường Xanh – Sạch –
Đẹp – An toàn – Thân thiện. Nhà trường phân công học sinh các lớp chăm sóc vườn
thực nghiệm, vườn rau (nếu có); Tăng cường tuyên dương, khen thưởng đối với
học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trường, của lớp.
-Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, thông qua các nội dung giáo dục hướng tới
cái đẹp, giáo viên định hướng học sinh biết tránh xa những cái chưa đẹp, cái xấu
đang tồn tại trong cuộc sống.
– Giáo dục sức khoẻ: Tích hợp các nội dung giáo dục ý thức tự chăm sóc sức
khoẻ cho học sinh thông qua các hoạt động vệ sinh môi trường, tự vệ sinh cá