V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh tháng 3

Tháng Ba 19, 2019 4:08 chiều

UBND HUYỆN MỸ LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỐ: 74/PGD&ĐT
V/v: tổ chức SHCM môn Tiếng Anh

tháng 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Lộc, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Kính gửi : Các trường tiểu học trong huyện.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, nhằm nâng cao năng lực Dạy – Học
môn Tiếng Anh, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc tổ chức sinh hoạt chuyên môn môn
Tiếng Anh cho giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học, kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thành phần: Mỗi trường 01 đ/c CBQL và toàn bộ giáo viên dạy môn Tiếng
Anh.
2. Thời gian: Khai mạc 14 giờ 00’phút ngày 20 tháng 3 năm 2019 .
3. Địa điểm: Trường Tiểu học Trần Quang Khải.
4. Kinh phí: Các trường thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.
Nhận được công văn này, yêu cầu các trường cử người tham dự buổi SHCM đầy
đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.
Lưu ý:
GV tiếng Anh của các trường khi đi mang theo các đề thi hết HK1 và cuối năm đã
nộp về Phòng GDĐT đợt cuối năm 2018.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Trưởng phòng (để b/c);
– Lưu VT, Tổ TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
Nguyễn Thị Vân Anh