Sản phẩm sáng tạo của thầy và trò

Tháng Chín 10, 2019 8:38 sáng

D30AD032-1119-4E04-A7D8-A467925CA7CADB27F66B-8BC2-4C13-A692-1FA635CAF7EE 311DBC74-D00F-4867-AD37-978A41AD047F AE5B9F38-92AD-44F3-90E5-B7D5608CAB68 CF51B329-E7B7-4942-A16D-6185187C685E CFFB088A-C359-4477-8575-620FE945E3E1 DF229ED1-573C-4AF3-B14A-C17231E7BAF1 B859BCC9-797C-430F-8539-A78D3A4331B9 B660E0F7-D384-481F-9C58-01D9A65939FC 6B1D47E4-7BDD-40AE-96AC-C23E81A4ECA3 A8BB1A87-B72E-4815-888D-B56C328CF23B A6231D92-1433-4BAF-8523-DCCBC2F7C2E0 08106672-F439-4D60-BCA4-E57E0C414432 95BB7285-8A49-4802-A652-DDFAC5BB7240 5A1053B7-057B-418E-8CF6-D3B9A6B36D15 76D84F9B-C4BF-4FF2-BBA0-0D3E80E1A4AA 70F80D72-6B5A-459C-9A36-696EC9E12F4D A6146599-2DDB-415A-997F-933E633FAF13 337E5EB5-942C-42A6-8334-083203AB832C CF55CE53-CD46-4D74-8252-907777FFBBF2 C748C5F7-74E8-4368-868C-90073FA5A36F 63CBCF57-30AB-4BA6-8D35-514E4DBA8C57 2DC2319F-7686-4E41-B6BA-FE8DFDBA1E45 37292B67-0C0E-49FC-9C0F-F9B6FDFF15C0 6C6373CD-79C6-44F8-8C64-731276DD56B7 3CB06D7D-FD80-44DB-B199-36AC77B81C7D 29F8A3A7-FAB3-4830-9B20-0B151F6F369F A53FFA57-1658-4242-9DAC-57EBA9B0892B 57E43A41-F657-4565-A0A3-D5293A5E3DD1 D015A18B-D008-40B5-A27C-032DEE906E35 80FA29D4-028F-459A-8EE8-F1ED7BBD140E 9407C1D7-0018-4FC7-ABE1-D24D31F48D01 49142F1E-1DE0-48A7-B542-85F95C64F64A F1A63DE4-F6E0-4C3F-8618-B6B390F8EDB0 62A7C84D-AF3C-4EFB-B7B5-14F1FA4D8F7A 0BAE7327-42A3-46A4-A019-9A56F5F46CD4 404BF868-E04F-4831-9176-E34C8562F39E 8C6EBF1A-D326-4A31-A744-FBE727A2AFEB 48B702B5-5316-447B-891A-C8DBE6E34726 DD9A0C8F-315F-49D9-A8B5-5276A1DC40CA F98C0D7B-BE5E-43A0-B7E6-CCB1F22CCFE8