Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Tháng Sáu 20, 2019 8:36 chiều
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC                       Biểu mẫu 08  
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THĂNG                          
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019
                               
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 32                          
I Giáo viên 27     13 13 1   12 11 4   27    
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: 8     5 3 0   2 4 2   8    
1 Tiếng dân tộc                            
2 Ngoại ngữ 2               2     2    
3 Tin học 1               1          
4 Âm nhạc 2             2            
5 Mỹ thuật 2                 2   2    
6 Thể dục 1               1     1    
II Cán bộ quản lý 2                          
1 Hiệu trưởng 1     1         1     1    
2 Phó hiệu trưởng 1       1       1     1    
III Nhân viên 1                          
1 Nhân viên văn thư 1     1                    
2 Nhân viên kế toán 1     1                    
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế 1         1           1    
5 Nhân viên thư viện                            
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                            
7 Nhân viên công nghệ thông tin                            
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9                            
                               
                        Mỹ Thắng, ngày 31 tháng 5 năm 2019
                      Thủ trưởng đơn vị  
                      (Ký tên và đóng dấu)  
                               
                           Đã kí    
                               
                          Lê Thị Hoàng Hà